حمایت کردن

ما از قربانیان حمله نژادپرستانه توسط دست راستی ها و یا قربانیان یهودی ستیزی حمایت می کنیم. ما انسانهای مستقل از احزاب می باشیم. ما از انسانهایی که مورد خشونت قرار گرفته اند و یا قرار می گیرند حمایت می کنیم. اغلب موارد انسانهایی مورد اینگونه خشونتها قرار می گیرند که به آنها قول زندگی برابر داده شده است. بطور مثال پناهجویان و یا مهاجران٬ جوانان و یا جوانان غیر دست راستی و دگراندیشان٬ همجنسگرایان٬ انسانهای دارای معلولیت و یا بی خانمانها٬ ما از انسانهای مورد خشونت واقع شده حمایت میکنیم تا بتوانند پس از مورد خشونت قرار گرفتن باز خود را نباخته و بتوانند پیامدهای بعدش را حل کنند. تا بتوانند زندگی روزانه خود را علیرغم این خشونت سازماندهی کرده و زندگی را ادامه دهند

مشاوره

ما در محل برای انسانها مشاوره میگذاریم و در صورت درخواست آنان این کار را بطور ناشناس انجام می دهیم. اسامی و مورد مشاوره را علنی نمی کنیم. انسانهای مورد خشونت قرار گرفته یا دوستان آنان یا بستگان آنان و یا شاهدان خشونت مورد کمک و مشاوره ما قرار می گیرند. ما اینان را در رفتن به ادارات و همچنین در مراجعه به پزشک همراهی می کنیم. ما برای آنها مترجم گرفته و علیه خشونت دست راستی ها از آنان حمایت می کنیم. همچنین ما برای آنها وکیل و وقت معالجه و تراپی می گیریم

اعتراض فعال

اینکه انسانهای در معرض خشونت دست راستی ها به حال خود رها شوند٬ تنها گذاشته شوند٬ مورد اعترض فعالانه ما است. در صورت حمایت علنی و اعتراض مدنی از انسانها ی مورد خشونت واقع شده٬ خشونت طلبان مجبورند خط قرمز ها را رعایت کنند و اینگونه رفتارشان تحت کنترل قرار می گیرد. به همین خاطر ما این حملات را ثبت کرده و برای سنجش میزان گستردگی آنها مستند سازی می کنیم. به همین منظور ما همواره با ابتکارات محلی فعالین محلات که با اقدامات عملی شان از افراد مورد خشونت قرار گرفته حمایت می کنند٬ همکاری می کنیم